KINA-PORTAL.DK
Indgangsportal til kinesisk samfund, historie, kultur og meget mere

Kina portal
Loading
Wade-Giles og Pinyin systemet Wade-Giles - Pinyin tabel Skriftens historie  
Wade-Giles og Pinyin systemet
 
Wade-Giles til Pinyin
a a
ai ai
an an
ang ang
ao ao
cha zha
ch`a cha
chai zhai
ch`ai chai
chan zhan
ch`an chan
chang zhang
ch`ang chang
chao zhao
ch`ao chao
che zhe
ch`e che
chen zhen
ch`en chen
cheng zheng
ch`eng cheng
chi ji
ch`i qi
chia jia
ch`ia qia
chiang jiang
ch`iang qiang
chiao jiao
ch`iao qiao
chieh jie
ch`ieh qie
chien jian
ch`ien qian
chih zhi
ch`ih chi
chin jin
ch`in qin
ching jing
ch`ing qing
chiu jiu
ch`iu qiu
chiung jiong
ch`iung qiong
cho zhuo
ch`o chuo
chou zhou
ch`ou chou
chu zhu
ch`u chu
chü ju
ch`ü qu
chua zhua
chuai zhuai
ch`uai chuai
chuan zhuan
ch`uan chuan
chüan juan
ch` üan quan
chuang zhuang
ch`uang chuang
chüeh jue
ch`üeh que
chui zhui
ch`ui chui
chun zhun
ch`un chun
chün jun
ch`ün qun
chung zhong
ch`ung chong
en en
erh er
fa fa
fan fan
fang fang
fei fei
fen fen
feng feng
fo fo
fou fou
fu fu
ha ha
hai hai
han han
hang hang
hao hao
hei hei
hen hen
heng heng
ho he
hou hou
hsi xi
hsia xia
hsiang xiang
hsiao xiao
hsieh xie
hsien xian
hsin xin
hsing xing
hsiu xiu
hsiung xiong
hsü xu
hsüan xuan
hsüeh xue
hsün xun
hu hu
hua hua
huai huai
huan huan
huang huang
hui hui
hun hun
hung hong
huo huo
i yi
jan ran
jang rang
jao rao
je re
jen ren
jeng reng
jih ri
jo ruo
jou rou
ju ru
juan ruan
jui rui
jun run
jung rong
ka ga
k`a ka
kai gai
k`ai kai
kan gan
k`an kan
kang gang
k`ang kang
kao gao
k`ao kao
ken gen
k`en ken
keng geng
k`eng keng
ko ge
k`o ke
kou gou
k`ou kou
ku gu
k`u ku
kua gua
k`ua kua
kuai guai
k`uai kuai
kuan guan
k`uan kuan
kuang guang
k`uang kuang
kuei gui
k`uei kui
kun gun
k`un kun
kung gong
k`ung kong
kuo guo
k`uo kuo
la la
lai lai
lan lan
lang lang
lao lao
le le
lei lei
leng leng
li li
liang liang
liao liao
lieh lie
lien lian
lin lin
ling ling
liu liu
lo luo
lou lou
lu lu
luan luan
lüeh lüe
lun lun
lung long
ma ma
mai mai
man man
mang mang
mao mao
mei mei
men men
meng meng
mi mi
miao miao
mieh mie
mien mian
min min
ming ming
miu miu
mo mo
mou mou
mu mu
na na
nai nai
nan nan
nang nang
nao nao
nei nei
nen nen
neng neng
ni ni
niang niang
niao niao
nieh nie
nien nian
nin nin
ning ning
niu niu
no nuo
nou nou
nu nu
nuan nuan
nüeh nüe
nung nong
o e
ou ou
pa ba
p`a pa
pai bai
p`ai pai
pan ban
p`an pan
pang bang
p`ang pang
pao bao
p`ao pao
pei bei
p`ei pei
pen ben
p`en pen
peng beng
p`eng peng
pi bi
p`i pi
piao biao
p`iao piao
pieh bie
p`ieh pie
pien bian
p`ien pian
pin bin
p`in pin
ping bing
p`ing ping
po bo
p`o po
p`ou pou
pu bu
p`u pu
sa sa
sai sai
san san
sang sang
sao sao
se se
sen sen
seng seng
sha sha
shai shai
shan shan
shang shang
shao shao
she she
shen shen
sheng sheng
shih shi
shou shou
shu shu
shua shua
shuai shuai
shuan shuan
shuang shuang
shui shui
shun shun
shuo shuo
so suo
sou sou
ssu si
su su
suan suan
sui sui
sun sun
sung song
ta da
t`a ta
tai dai
t`ai tai
tan dan
t`an tan
tang dang
t`ang tang
tao dao
t`ao tao
te de
t`e te
teng deng
t`eng teng
ti di
t`i ti
tiao diao
t`iao tiao
tieh die
t`ieh tie
tien dian
t`ien tian
ting ding
t`ing ting
tiu diu
to duo
t`o tuo
tou dou
t`ou tou
tu du
t`u tu
tuan duan
t`uan tuan
tui dui
t`ui tui
tun dun
t`un tun
tung dong
t`ung tong
tsa za
ts`a ca
tsai zai
ts`ai cai
tsan zan
ts`an can
tsang zang
ts`ang cang
tsao zao
ts`ao cao
tse ze
ts`e ce
tsei zei
tsen zen
ts`en cen
tseng zeng
ts`eng ceng
tso zuo
ts`o cuo
tsou zou
ts`ou cou
tsu zu
ts`u cu
tsuan zuan
ts`uan cuan
tsui zui
ts`ui cui
tsun zun
ts`un cun
tsung zong
ts`ung cong
tzu zi
tz`u ci
wa wa
wai wai
wan wan
wang wang
wei wei
wen wen
weng weng
wo wo
wu wu
ya ya
yai yai
yang yang
yao yao
yeh ye
yen yan
yin yin
ying ying
yo yo
yu you
yu
yüan yuan
yüeh yue
yün yun
yung yong
Pa Kua Ch'uan Baguaquan
Pa Kua Chang Baguazhang
Pai Ho Ch'uan Baihequan
Pai Mei Ch'uan Baimeiquan
Pei Hou Ch'uan Beihouquan
Pei Ch'uan Beiquan
Ts'ai Li Fo Ch'uan Cailifoquan
Ts'ang Ch'uan Cangquan
Ch'ang Ch'uan Chanquan
tamo damo
tao Te Ching daodejing
tao Chiao dao jiao
E Mei Shan Emeishan
Fei Ho Ch'uan Feihequan
Fo Han Ch'uan Fohanquan
Fukien Fujian
Fuchou Fuzhou
Kuantong Guangdong
Kuangchou Guangzhou
Kui Shu Guoshu
Loa Tsu Lao Zi
Wu Shih T'ai Chi Ch'uan Wushi Taijiquan
Wu Shu Wushu
Wu I Wuyi
I Ching Yi jing
Chung Kuo Zhongguo
Chung Hua Zhonghua
Chou I Zhouyi
ch'ang-an chang'an
ch'i qi
chang-i jiang yi
lo-han luohan
lu-shan lushan
meng tzu mengzi
mo tzu mozi
shu ching shujing
sian xi'an
sun wu-k'ung sun wukong
t'ai-chi taiji
tao-te ching daodejing
Pinyin til Wade-Giles
a a
ai ai
an an
ang ang
ao ao
ba pa
Baguaquan Pa Kua Ch'uan
Baguazhang Pa Kua Chang
bai pai
Baihequan Pai Ho Ch'uan
Baimeiquan Pai Mei Ch'uan
ban pan
bang pang
bao pao
bei pei
Beihouquan Pei Hou Ch'uan
Beiquan Pei Ch'uan
ben pen
beng peng
bi pi
bian pien
biao piao
bie pieh
bin pin
bing ping
bo po
bu pu
ca ts`a
cai ts`ai
Cailifoquan Ts'ai Li Fo Ch'uan
can ts`an
cang ts`ang
Cangquan Ts'ang Ch'uan
cao ts`ao
ce ts`e
cen ts`en
ceng ts`eng
cha ch`a
chai ch`ai
chan ch`an
chang ch`ang
chang'an ch'ang-an
Chanquan Ch'ang Ch'uan
chao ch`ao
che ch`e
chen ch`en
cheng ch`eng
chi ch`ih
chong ch`ung
chou ch`ou
chu ch`u
chuai ch`uai
chuan ch`uan
chuang ch`uang
chui ch`ui
chun ch`un
chuo ch`o
ci tz`u
cong ts`ung
cou ts`ou
cu ts`u
cuan ts`uan
cui ts`ui
cun ts`un
cuo ts`o
da ta
dai tai
damo tamo
dan tan
dang tang
dao tao
dao jiao tao Chiao
daodejing tao Te Ching
daodejing tao-te ching
de te
deng teng
di ti
dian tien
diao tiao
die tieh
ding ting
diu tiu
dong tung
dou tou
du tu
duan tuan
dui tui
dun tun
duo to
e o
Emeishan E Mei Shan
en en
er erh
fa fa
fan fan
fang fang
fei fei
Feihequan Fei Ho Ch'uan
fen fen
feng feng
fo fo
Fohanquan Fo Han Ch'uan
fou fou
fu fu
Fujian Fukien
Fuzhou Fuchou
ga ka
gai kai
gan kan
gang kang
gao kao
ge ko
gen ken
geng keng
gong kung
gou kou
gu ku
gua kua
guai kuai
guan kuan
guang kuang
Guangdong Kuantong
Guangzhou Kuangchou
gui kuei
gun kun
guo kuo
Guoshu Kui Shu
ha ha
hai hai
han han
hang hang
hao hao
he ho
hei hei
hen hen
heng heng
hong hung
hou hou
hu hu
hua hua
huai huai
huan huan
huang huang
hui hui
hun hun
huo huo
ji chi
jia chia
jian chien
jiang chiang
jiang yi chang-i
jiao chiao
jie chieh
jin chin
jing ching
jiong chiung
jiu chiu
ju chü
juan chüan
jue chüeh
jun chün
ka k`a
kai k`ai
kan k`an
kang k`ang
kao k`ao
ke k`o
ken k`en
keng k`eng
kong k`ung
kou k`ou
ku k`u
kua k`ua
kuai k`uai
kuan k`uan
kuang k`uang
kui k`uei
kun k`un
kuo k`uo
la la
lai lai
lan lan
lang lang
lao lao
Lao Zi Loa Tsu
le le
lei lei
leng leng
li li
lian lien
liang liang
liao liao
lie lieh
lin lin
ling ling
liu liu
long lung
lou lou
lu lu
luan luan
lun lun
luo lo
luohan lo-han
lushan lu-shan
lüe lüeh
ma ma
mai mai
man man
mang mang
mao mao
mei mei
men men
meng meng
mengzi meng tzu
mi mi
mian mien
miao miao
mie mieh
min min
ming ming
miu miu
mo mo
mou mou
mozi mo tzu
mu mu
na na
nai nai
nan nan
nang nang
nao nao
nei nei
nen nen
neng neng
ni ni
nian nien
niang niang
niao niao
nie nieh
nin nin
ning ning
niu niu
nong nung
nou nou
nu nu
nuan nuan
nuo no
nüe nüeh
ou ou
pa p`a
pai p`ai
pan p`an
pang p`ang
pao p`ao
pei p`ei
pen p`en
peng p`eng
pi p`i
pian p`ien
piao p`iao
pie p`ieh
pin p`in
ping p`ing
po p`o
pou p`ou
pu p`u
qi ch`i
qi ch'i
qia ch`ia
qian ch`ien
qiang ch`iang
qiao ch`iao
qie ch`ieh
qin ch`in
qing ch`ing
qiong ch`iung
qiu ch`iu
qu ch`ü
quan ch` üan
que ch`üeh
qun ch`ün
ran jan
rang jang
rao jao
re je
ren jen
reng jeng
ri jih
rong jung
rou jou
ru ju
ruan juan
rui jui
run jun
ruo jo
sa sa
sai sai
san san
sang sang
sao sao
se se
sen sen
seng seng
sha sha
shai shai
shan shan
shang shang
shao shao
she she
shen shen
sheng sheng
shi shih
shou shou
shu shu
shua shua
shuai shuai
shuan shuan
shuang shuang
shui shui
shujing shu ching
shun shun
shuo shuo
si ssu
song sung
sou sou
su su
suan suan
sui sui
sun sun
sun wukong sun wu-k'ung
suo so
ta t`a
tai t`ai
taiji t'ai-chi
tan t`an
tang t`ang
tao t`ao
te t`e
teng t`eng
ti t`i
tian t`ien
tiao t`iao
tie t`ieh
ting t`ing
tong t`ung
tou t`ou
tu t`u
tuan t`uan
tui t`ui
tun t`un
tuo t`o
wa wa
wai wai
wan wan
wang wang
wei wei
wen wen
weng weng
wo wo
wu wu
Wushi Taijiquan Wu Shih T'ai Chi Ch'uan
Wushu Wu Shu
Wuyi Wu I
xi hsi
xia hsia
xian hsien
xi'an sian
xiang hsiang
xiao hsiao
xie hsieh
xin hsin
xing hsing
xiong hsiung
xiu hsiu
xu hsü
xuan hsüan
xue hsüeh
xun hsün
ya ya
yai yai
yan yen
yang yang
yao yao
ye yeh
yi i
Yi jing I Ching
yin yin
ying ying
yo yo
yong yung
you yu
yu
yuan yüan
yue yüeh
yun yün
za tsa
zai tsai
zan tsan
zang tsang
zao tsao
ze tse
zei tsei
zen tsen
zeng tseng
zha cha
zhai chai
zhan chan
zhang chang
zhao chao
zhe che
zhen chen
zheng cheng
zhi chih
zhong chung
Zhongguo Chung Kuo
Zhonghua Chung Hua
zhou chou
Zhouyi Chou I
zhu chu
zhua chua
zhuai chuai
zhuan chuan
zhuang chuang
zhui chui
zhun chun
zhuo cho
zi tzu
zong tsung
zou tsou
zu tsu
zuan tsuan
zui tsui
zun tsun
zuo tso